LED's help you!

E-commerce Europe      Veilig online winkelen met BeCommerce!

02 398 18 64    info@ledsky.be

Algemene verkoopsvoorwaarden online verkoop LEDSky

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Ondernemer: De rechtspersoon die lid is van BeCommerce en producten en/of diensten op afstand aan koper aanbiedt.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

LEDsky bvba
Maatschappelijke zetel: Tessenderloseweg 54 – 2400 Geel
Kantoor: Krijtersveld 10 - 2160 Wommelgem
Telefoonnummer: 03/344.08.65 (bereikbaar elke werkdag tussen 9h en 16u30h, vrijdag tussen 9h en 15u)
E-mailadres: info@LEDsky.be
Website: www.ledsky.be
BTW-identificatienummer: BE 0839.574.293

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het online aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op www.ledsky.be en subshops en op de web site van LEDSky partners waarvoor LEDSky een subshop ter beschikking stelt. Op specifiek verzoek van de koper zal de ondernemer deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager) of andere wijze.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De ondernemer is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de koper specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt de ondernemer de koper vooraf contact op te nemen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de ondernemer.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld

De ondernemer is gerechtigd om, met opgave van reden, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d) de in artikel 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.

Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, gebruiksaanwijzingen en facturen en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De koper die van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 14 dagen vanaf de levering, contact opnemen met de ondernemer door het retourformulier op https://ledsky.shipping-portal.com in te vullen. De koper moet de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen (op eigen kosten en risico) terugbezorgen aan de ondernemer. 

De praktische uitwerking van herroepingsrecht vindt u op https://www.ledsky.be/shop/nl/retour 

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, wanneer deze diensten nog niet gepresteerd zouden zijn. 

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de terugzending, terugbetalen. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a) gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
b) waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd,
c) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bv zelf ingekorte ledstrips);
e) die op maat voor de koper zijn gemaakt;
f) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Artikel 9 - De prijs

De prijzen zijn opgegeven en betaalbaar in Euro. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn exclusief verzendingskosten en inclusief of inclusief btw, in functie voor de webshop; dit wordt duidelijk vermeld. Eventuele verzendingskosten worden steeds voorafgaandelijk aan de klant ter bevestiging getoond, alvorens confirmatie van de bestelling.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor (druk) fouten die in haar aanbiedingen voorkomen. Indien een prijs foutief op een website van de ondernemer is vermeld en dit aan de koper werd meegedeeld, heeft de klant enkel het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
b) schommelingen op de financiële markt; of
c) de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Om beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online aangekocht werden en bij de klant thuis afgeleverd zijn, dient de klant vooraf contact op te nemen met de ondernemer. Elk gebrek moet binnen 14 dagen na vaststelling ervan gemeld worden. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De beslissing of een artikel al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabrikant of de leverancier van dit artikel. Het artikel (of door de koper ingevuld retourdocument) wordt aldus naar de fabrikant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en meedelen waarom die beslissing genomen is. LEDsky kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

De garantie geldt enkel voor de levering van de producten en geenszins voor de installatie ervan. Dat wil zeggen dat de ondernemer de vervangproducten zal leveren, conform de eerste levering. De ondernemer zal geenszins de montage, demontage of installatie van de producten doen.

De praktische uitwerking van de garantie vindt u op https://www.ledsky.be/shop/nl/garantie

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de vervoerder bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

LEDsky kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, inzonderheid een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand en terreurdaad. Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal LEDsky de klant hiervan in kennis stellen. Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft LEDsky de mogelijkheid om de bestelling niet te honoreren. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen. 

LEDsky is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit door haar verstrekte adviezen of projectbegeleiding. In geen geval kan enige aansprakelijkheid meer bedragen dan het gefactureerde en betaalde bedrag.

 

Artikel 12 – Betaling

De klant heeft de keuze tussen de betaalwijzen die op de webshop staan aangegeven. Bij overschrijving behoudt de ondernemer het recht voor om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling gebeurt, binnen de 7 werkdagen na de bestelling.

Een bestelling betreffende een aankoop op afstand welke aan huis of andere gekozen locatie aangeleverd wordt, wordt pas geleverd na ontvangst van de volledige betaling. 

De koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% verschuldigd, met een minimum van € 50,00, alsook een moratoire interest van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. De koper is ook gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten van advocaat, deurwaarders en incassobureaus, indien deze kosten hoger zouden zijn dan de schadevergoeding vermeerderd met de rente.
 2. Tevens kan de ondernemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling de nakoming van alle verbintenissen jegens de koper opschorten. In dit geval is de ondernemer tevens gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper de verplichting tot teruggave van de geleverde goederen rust.
 

Artikel 13a - Klachtenregeling

Na ontvangst van de bestelling, moet de koper de geleverde goederen onmiddellijk inspecteren. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk schriftelijk gemeld worden, op straffe van verval van elk recht. Dit kan via klassieke briefwisseling per post of via e-mail naar info@ledsky.be.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13b - Online Dispute Resolution

Het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Commissie is een onafhankelijke instantie om conflicten online op te lossen. Zowel kopers als leveranciers kunnen er terecht om een klacht neer te leggen.

Procedure: de klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een ADR-entiteit (Alternative Dispute Resulution) voorstelt aan de koper. Als beide partijen akkoord gaan dat een ADR-entiteit de klacht zal behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorsturen. De ADR-entiteit handelt de zaak volledig online af binnen de 90 dagen.

Ga naar http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van - Antwerpen zijn bevoegd in het behandelen van alle betwistingen. 

Geschillen tussen de koper en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de koper als de ondernemer worden voorgelegd aan de BeCommerce Verzoeningscommissie (http://becommerceverzoening.be)

Een geschil wordt door de Verzoeningscommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen de contractueel voorziene tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Verzoeningscommissie aanhangig te worden gemaakt. 

Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de Verzoeningscommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de koper binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de koper niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Verzoeningscommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Verzoeningscommissie. De beslissingen van de Verzoeningscommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Verzoeningscommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

Artikel 15 - Branchegarantie

De ondernemer is lid van BeCommerce en verbindt zich om de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel na te leven.

BeCommerce zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de ondernemer tegenover de koper, ter zake van een aan hem door de BeCommerce Verzoeningscommissie opgelegd bindend advies, overnemen indien deze ondernemer zijn verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. De overname door BeCommerce van verplichtingen van de ondernemer wordt opgeschort indien en voor zover dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.

Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de koper een schriftelijk beroep hierop doet bij BeCommerce en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de BeCommerce. 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  

 

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Artikel 18 - Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude 

Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt de ondernemer uitsluitend samen met erkende beveiligingspartners. Verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. De ondernemer meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan ook niet tegen de ondernemer worden ingeroepen.  

 

Artikel 19 - Privacy en cookies

De ondernemer verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst die de klant door de bestelling afsluit en om de klant vrijblijvend informatie toe te sturen. De ondernemer behandelt de persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag te allen tijde kosteloos de verbetering, opvraging, intrekking of verwijdering ervan vragen. De koper kan daarnaast ook weigeren dat zijn gegevens gebruikt worden om hem informatie toe te sturen. Om een van de vermelde handelingen uit dit artikel uit te voeren, volstaat het om contact op te nemen met de ondernemer via info@LEDsky.be of een schriftelijk verzoek per post te sturen naar een van de adressen van de ondernemer. 

De website maakt gebruik van cookies. Dit is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer opgeslagen wordt en informatie verschaft over vorige bezoeken op de website. De ondernemer gebruikt cookies alleen om de aan de gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren. Deze cookies kunnen geblokkeerd worden door de gebruiker.

De webpagina’s van de website kunnen elektronische afbeeldingen of “webbanners” bevatten, waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Inlichtingen via deze banners verkregen zijn volledig anoniem en maken het enkel mogelijk statistieken te verzamelen over bezoekfrequentie, teneinde betere service te verlenen.

 

Artikel 20 - Splitsbaarheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking. De nietige bepaling kan vervangen worden door de ondernemer.